Regulamin

Sklep internetowy CompShop.pl jest prowadzony przez: 
konowalek.com Jarosław Konowałek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem  NIP: 7132740097 (dalej: "Firma”). 

SŁOWNICZEK: 
Magazyn – magazyn zlokalizowany we Wrocławiu w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep internetowy CompShop – prowadzony przez Firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową http://compshop.pl

Klient – aktywny przedsiębiorca (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego). Sklep nie prowadzi sprzedaży detalicznej klientom indywidualnym.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego CompShop

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego CompShop, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym CompShop.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego CompShop, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym CompShop, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego CompShop, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego CompShop oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego CompShop zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego CompShop, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego CompShop lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego CompShop do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego CompShop  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego CompShop spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego CompShop z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego CompShop nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego CompShop  wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym CompShop (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego CompShop oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym CompShop, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego CompShop, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym CompShop  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego CompShop  należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym CompShop.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego CompShop.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego CompShop odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego CompShop, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego CompShop oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym CompShop, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego CompShop, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego CompShop, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału: 

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym CompShop, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym CompShop (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Firmie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Firmę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego CompShop, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Firmie  powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym CompShop, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Firmę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Firmy na pierwsze wezwanie Firmy. 

 

4. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego CompShop za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym CompShop. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 

5. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego CompShop Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym CompShop

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy CompShop nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego CompShop i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.  

7. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym CompShop. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym CompShop narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Firmę za pośrednictwem Obsługi Klienta CompShop wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego CompShop oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Firma niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 

8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego CompShop mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 regulaminu. 

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: 

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym CompShop. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym CompShop jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;  
 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego CompShop stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego CompShop

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego CompShop przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu Internetowego CompShop;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

1. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem);

 

4. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego CompShop.  

5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.  

8. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  

9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy  nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy ), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości. 

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

15. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Firmę, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Firmie umowne prawo odstąpienia, z którego Firma może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Firma może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. 

16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Firmę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Firmę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego CompShop w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta. 

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:  

a) przedpłatą na konto bankowe wskazane w zamówieniu. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Firmy towar zostanie wysłany na wskazany przez Klienta adres

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego CompShop ;

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego CompShop przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4.Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 9 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności. Termin może być wydłużony lub skrócony zgodnie z opisem zawartym na stronie produktu.

2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

3. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy i opisem reklamacji.  

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Firmy (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.  

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Firma może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Firmy; 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:  

a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta CompShop

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego CompShop

2. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym CompShop w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym CompShop bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):  

a) rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, Ebooków w postaci plików, Utworów mp3, Albumów mp3, Gier Cyfrowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta; 

b) prasy; 

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

d) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Firma zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:  

a) w siedzibie Firmy - podczas odbioru;

b) po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem – w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu

5. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

 

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Firma dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej ii było uprzednio opłacone z góry; 

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. Firma dokona zwrotu pieniędzy na: 

a) rachunek bankowy Klienta  – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
- przy odbiorze u kuriera gotówką.

 

 

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę  danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym CompShop oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego CompShopi, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym CompShop. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez  Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym CompShop

 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę tj. konowalek.com Jarosław Konowałek, 20-126 Lublib, ul Unicka 4/325, NIP: 719-274-00-97

 

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym CompShop a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób. 

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

 

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego CompShop a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę w swoim imieniu.  

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego CompShop nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2.Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego CompShop były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego CompShop w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego CompShop.  

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).  

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego CompShop używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym CompShop. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy CompShop korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego CompShop.. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firma rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy. 

11. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego CompShop zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

 

 
Infolinia:
81 45 111 00
 
Pracownik sklepu internetowego:
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone